Dotace pro myslivost v roce 2011

20.3.2011

Ing. Jaroslav Růžička - MZeDotace pro myslivost v roce 2011

Mnoho uživatelů honiteb jistě sledovalo po celý průběh loňského roku, zda se úsporná ekonomická opatření přijímaná pro zdolávání ekonomické krize nepromítnou do finančních podpor, které stát poskytuje myslivosti. Teď, po vyhodnocení roku 2010, můžeme s klidem říci, viděno objemem poskytnutých dotací, že si naše společnost cení práce myslivců pro krajinu a ochranu a péči o zvěř. Objem finančních prostředků určených pro myslivost se udržel, navzdory mnohým rozpočtovým škrtům, na úrovni minulých let.

 

To znamená, že kdo chtěl aktivně přispět k rozvoji myslivosti, mohl počítat s příspěvkem státu na mnohé své činnosti.
Rok 2010 byl opět rokem hledání vyváženosti jednotlivých dotačních titulů především ve vztahu k ochraně zvěře a jejímu přírodnímu prostředí a ke snižování negativních dopadů, které zvěř působí zemědělství a lesnictví. Postupně se finanční podpora poskytovaná státem přesunula na zlepšování přírodního prostředí pro zvěř a na vytvoření podmínek pro regulaci neúměrných stavů některých druhů zvěře a souhrnně dosáhla až 76 % z celkové částky.
Nejinak tomu bude i v roce 2011, kdy bude ve spolupráci s mysliveckou veřejností a státní správou pokračováno v obsahovém upřesňování jednotlivých dotačních titulů s cílem dosažení maximální odpovědnosti využívání státních prostředků.
Rok 2010 také ukázal, že čerpání finančních příspěvků je ovlivněno více zájmem samotných uživatelů honiteb, než vlastní výší souhrnné částky poskytované na myslivost. V aktivitě uživatelů honiteb je tedy možno hledat rezervy pro maximální možnou podporu myslivosti v následujících letech.
Jaké jsou tedy možnosti finančních podpor do myslivosti v roce 2011?
 
Kde lze získat informace o pravidlech poskytování finančních příspěvků
Základním zdrojem informací je vždy právní předpis, který danou problematiku upravuje. Možnosti poskytování finančních příspěvků řeší každoročně zákon o státním rozpočtu. Pro rok 2011 jsou tituly finančních příspěvků a jejich obsah stanoveny zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011. Záležitosti myslivosti jsou součástí obsahu přílohy č. 9 nazvané „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsob kontroly jejich využití“. Podpora mysliveckého hospodaření je podle § 62 odst. 2 zákona o myslivosti podřazena pod pravidla hospodaření v lesích. Zákon o státním rozpočtu byl uveřejněn v částce 150/2010 Sbírky zákonů, která byla rozeslána na samý závěr roku, tj. 31. 12. 2010.
Informace a tiskopisy žádostí o poskytnutí finančních příspěvků lze získat přímo na podacích místech, kterými jsou podle příslušnosti k jednotlivým předmětům příspěvků krajské úřady, odbory zaměřené na lesnictví, zemědělství nebo životní prostředí, odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstvo obrany. Pracovníci těchto úřadů poskytnou zájemcům o dotace i podrobnější informace k obsahu a postupu vyřizování žádostí.
Samostatný text závazných pravidel je pro všeobecné informování myslivecké veřejnosti uveden na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, rozcestník eAGRI, nabídka lesnictví, dotace a programy a alternativně v nabídce myslivost. Na těchto stránkách lze stáhnout také využitelné tiskopisy pro podání konkrétních žádostí.
 
Využívání příspěvků v předchozích letech
 
Z celkového objemu finančních příspěvků poskytnutých státem využívají dotace z 80 % především občanská sdružení představovaná zejména mysliveckými sdruženími.
Pro toho, kdo pravidelně využívá finančních příspěvků pro svoje myslivecké hospodaření v honitbě, je zajímavé porovnání jejich využívání v porovnání s minulými léty: 2003 - 2,8 mil Kč, 2004 - 4,9 mil Kč, 2005 - 2,5 mil Kč (finanční příspěvky poskytnuty z rozpočtu krajů), 2006 - 5,4 mil Kč, 2007 - 15,4 mil Kč, 2008 - 14,3 mil Kč, 2009 - 12,1 mil Kč, 2010 - 12,2 mil Kč,
Svoji aktivitu a míru účelnosti využívání finančních podpor může myslivecká veřejnost porovnávat s předchozími roky i podle podílu, jaký zaujímají jednotlivé tituly z celkové výše podpory poskytnuté do myslivosti.
 
Základní skupiny předmětů příspěvků pro rok 2010
 
Předměty příspěvků zůstávají pro rok 2011 tradičně rozděleny do dvou základních skupin.
Prvá skupina, označená písmenem „G“, je nazvána „Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření“ a zahrnuje tituly
zlepšování životního prostředí zvěře,
podpora ohrožených druhů zvěře,
oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),
použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům,
veterinárně léčebné akce v chovech zvěře.
Druhá skupina, označená písmenem „K“, je nazvána „Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců“ a zahrnuje tituly
úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
 
Změny obsahu dotačních titulů
 
Pro rok 2011 nedochází k žádným výrazným změnám v dotačních titulech ani v sazbách jednotlivých příspěvků nebo v počtu podporovaných mysliveckých zařízení na jednotku plochy. Jedná se spíše o upřesnění podmínek jejich poskytování. Nově je zakotvena povinnost zákresu se zřetelným rozmístěním již instalovaných betonových nor, lapacích zařízení, hnízdních budek nebo odchytových zařízení z minulých let, byl-li na ně poskytnut příspěvek, do mapy v měřítku 1 : 25.000 nebo 1 : 10.000. Obdobně se tato povinnost týká i zákresů rozmístěných budek nebo berliček.
Pravidla také upřesňují, jak je postupováno u žadatele, který je uživatelem více honiteb. V takovém případě předkládá žadatel jednu žádost za každou honitbu. Např. v případě dvou honiteb předkládá žadatel dvě žádosti. Změnu lze nalézt pod závěrečným nadpisem „Termín podání žádosti o příspěvek“.
Změna je určena i majitelům umělého chovu loveckého dravce, kdy lze příspěvek poskytnout na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré kondici ve věku již od 1 měsíce. V podmínce bylo také vypuštěno slovo „opeřeného“. Změny byly vyvolány potřebou účelného využití poskytovaných příspěvků i pro chovatele, jehož chov je založen na principu dřívějšího umisťování odchovaných mláďat dravců mimo vlastní odchovné zařízení a na stanovení priorit pro posuzování životaschopnosti mláďat. Těmito prioritami je především zdravotní stav jedince a jeho fyzická kondice.
 
 
 
Zlepšování životního prostředí zvěře
Předmětem příspěvku je:
* založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř,
* zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů (těmito zvláštními právními předpisy se rozumí § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 ks na 1 ha vodní plochy,
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí na:
* založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř 5000 Kč/ha
* zřizování napajedel pro zvěř 1000 Kč/ks
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory 2000 Kč/ks
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení 1000 Kč/ks
* pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky 500 Kč/ks
* pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká 4000 Kč/ks
 
Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,
* pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
* minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,
* výměra zvěřních políček je omezena na maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,
* zřizování napajedel pro zvěř je omezeno co do maximálního počtu 1 ks na 100 ha honitby,
* příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31. 10. 2011 předložen podacímu místu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),
* zákres do mapy v měřítku 1 : 25.000 nebo 1 : 10.000, v případě instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),
* kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
* v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
* v případě pořízení, výroby a instalace nových mysliveckých zařízení technická dokumentace.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2011. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu „G“.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
 
Podpora ohrožených druhů zvěře
Podpora ohrožených druhů zvěře je realizována podle závazných pravidel prostřednictvím příspěvků směrovaných jednak na posilování stávajících početních stavů ohrožených druhů zvěře cestou vypouštění nakoupených a odchovaných jedinců do honiteb a jednak prostřednictvím chovatelských zařízení, jako jsou přístřešky pro koroptve.
Předmětem příspěvku je
* vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní. V případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění jedinců po zakomorování dospělé zvěře),
* pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy v honitbě.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Sazba činí:
* na vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec 7000 Kč/ks, tetřívek obecný 5000 Kč/ks, koroptev polní 100 Kč/ks
* na pořízení nebo výrobu a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve 200 Kč/ks
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
* zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti, jako je například prodej, poplatkový odstřel apod.,
* chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění pozdějších předpisů,
* všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let,
* vypuštění jedinců zvěře do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
* minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,
* při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slepic,
* příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,